İletişim Formu KVKK Aydınlatma Metni

Son güncellenme: 25/02/2024


a)Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ULUSLARARASI HAMİDİYE EĞİTİM KURUMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “Uluslararası Hamidiye Okulları” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Uluslararası Hamidiye Okulları internet sitesi üzerinden İletişim Formunu doldurmanız durumunda elde edilen kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep/şikâyetlerin takibi amaçları ile sınırlı ve bağlantılı olarak Uluslararası Hamidiye Okulları tarafından işlenmektedir.

 

c) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Uluslararası Hamidiye Okulları internet sitesi üzerinden İletişim Formunu doldurmanız durumunda elde edilen kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

 

d) Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Kimlik Bilgileri; Ad, Soyad

İletişim Bilgileri; E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Adres

Diğer; Mesaj içerisinde iletmiş olabileceğiniz başkaca kişisel verileriniz

 

e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

 

e) Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@hamidiyeschools.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Scroll to Top